Obchodní podmínky společnosti Region-tour.cz, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

1.1.     Společnost Region-tour.cz, s.r.o., IČ: 287 79 274, sídlem Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, zapsaná v OR KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26882 (dále jen „RegionTour“), je provozovatelem portálu www.regiontourist.cz, www.region-tour.cz, www.region-ceskesvycarsko.cz, www.region-jizerskehory.cz, www.region-adrspach.cz, www.region-orlickehory.cz, www.region-krkonose.cz, www.regiontourist.cz, www.ubytovani-pecpodsnezkou.cz,  (dále jen „Portál“). RegionTour pro Ubytovací zařízení vyvíjí činnost směřující k tomu, aby Ubytovací zařízení měla možnost uzavřít s Klienty obchody spočívající v v poskytnutí ubytovacích, restauračních a/nebo konferenčních služeb (dále jen „Služby Ubytovacího zařízení“).
1.2.     Ubytovací zařízení je provozovatelem hotelu, penzionu, rekreačního objektu, chaty, chalupy apd., které poskytuje Služby Ubytovacího zařízení.
1.3.     Klientem je třetí osoba, která učiní poptávku Služeb Ubytovacího zařízení v Ubytovacím zařízení na Portálu provozovaném RegionTour.
1.4.     RegionTour může znění těchto podmínek jednostranně měnit či doplňovat, kdy o těchto změnách informuje na Portálu, kdy nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na Portálu.

2. Použití Portálu

2.1.     Přístup a použití Portálu je bezplatné. Klient nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.

3. Vznik smluvního vztahu

3.1.     Na základě Klientem zaslané poptávky RegionTour zpracuje a zašle Klientovi nabídku Služeb Ubytovacího zařízení, včetně uvedení ceny, zálohové platby (je-li požadována) a termínu, do kterého je nabídka platná (dále jen „Rezervace“). Klient potvrdí zaslanou Rezervaci uhrazením zálohové platby (je-li požadována) a/nebo emailem zaslaným RegionTour. Tím vzniká smlouva mezi Ubytovacím zařízením a Klientem, a to na Služby Ubytovacího zařízení uvedené v Rezervaci za cenu za Služby Ubytovacího zařízení uvedené v Rezervaci (dále jen „Smlouva“). Klient bere na vědomí, že RegionTour není účastníkem Smlouvy. Po potvrzení Rezervace Klientem zašle RegionTour Klientovi poukaz na Služby Ubytovacího zařízení. Při zahájení užívání Služeb Ubytovacího zařízení se Klient Ubytovacímu zařízení prokáže Voucherem. Bez Voucheru není Ubytovací zařízení povinno Klientovi poskytnout Služby Ubytovacího zařízení.
3.2.     Klient bere na vědomí, že ceny za Služby Ubytovacího zařízení jsou stanoveny Ubytovacím zařízením, kdy jsou Klientovi sděleny v Rezervaci. Daňový doklad za poskytnuté Služby Ubytovacího zařízení vystavuje Ubytovací zařízení.
3.3.     Klient bere na vědomí, že v okamžiku vyplnění poptávkového formuláře na Portálu nevzniká žádný smluvní vztah, kdy se jedná o nezávaznou poptávku.

4. Storno podmínky

4.1.     Klient může od Smlouvy před zahájením užívání Služeb Ubytovacího zařízení odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Klienta porušení příslušného Ubytovacího zařízení vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Klient povinen zaplatit Ubytovacímu zařízení odstupné ve výši, které je uvedeno v Rezervaci (v Rezervaci označeno jako: „Storno podmínky“). Odstupné se počítá se z celkové výše objednaných služeb. Odstoupení od Smlouvy ve smyslu tohoto ustanovení musí být provedeno písemnou formou a/nebo emailem zaslaným z emailu, který byl uveden v Rezervaci a zasláno na adresu RegionTour. Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení písemného odstoupení Ubytovacímu zařízení nebo Regiontour. Za rozhodný čas doručení se považují pracovní dny pondělí - pátek od 08.00 - 16:30. V případě, že bude doručeno odstoupení mimo rozhodný čas ( pondělí - pátek od 08.00 - 16:30), považuje se za termín doručení nejbližší následující pracovní den. V případě, kdy Klient bez uvedení důvodu nezahájí užívání Služeb Ubytovacího zařízení, pak platí, že od Smlouvy odstoupil ve smyslu tohoto ustanovení ke dni předcházejícímu dni, ve kterém měl začít užívat Služby Ubytovacího zařízení.
4.2. V případě, že je rezervace zrušena nebo pobyt nebude možné uskutečnit z důvodu nařízení vlády, parlamentu či orgánů České republiky, budou zákazníkovi vráceny uhrazené zálohové platby, které budou poníženy o manipulační poplatek ve výši 15% z celkové ceny služby. Manipulační poplatek je nevratný.

5. Reklamace  - odpovědnost za vady Služeb Ubytovacího zařízení

5.1.     RegionTour není smluvní stranou smluvních vztahů, které vzniknou mezi Ubytovacím zařízením a Klientem. RegionTour nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Smlouvy, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Klientovi na základě, nebo v souvislosti se Smlouvou. Za vady Služeb Ubytovacího zařízení odpovídá Ubytovací zařízení, kdy Klient uplatňuje práva z vadného plnění (reklamaci) přímo u Ubytovacího zařízení.

6. Reklamace - odpovědnost za vady poskytnutých služeb RegionTour

6.1.     RegionTour odpovídá za vady služeb poskytnutých RegionTour Klientovi, a to: zpracování poptávky Klienta; příprava Rezervace; zpracování a zaslání Voucheru.
6.2.     Klient uplatní právo z vad služeb u RegionTour elektronicky na emailové adrese info@region-tour.cz , nebo písemně na adrese Region-tour.cz, s.r.o., IČ: 287 79 274, sídlem Piletická 486, Hradec Králové, 503 41 Hradec Králové.
6.3.     RegionTour odpovídá za vady služeb poskytnutých RegionTour Klientovi pouze do výše 15% z ceny za Služby Ubytovacího zařízení podle Rezervace.

7. Osoba spotřebitele a poučení Klientů – spotřebitelů o právu odstoupit od Smlouvy

7.1.     V případě, že je Klient spotřebitelem, uplatní se následující:
7.1.1. Ceny služeb jsou Ubytovacím zařízením uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
7.1.2. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora spotřebitele, RegionTour ani Ubytovací zařízení si neúčtuje žádné další poplatky).
7.1.3. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, na kterou se může spotřebitel obrátit s případnými stížnostmi. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se Klient obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

8. Závěrečná ustanovení

8.1.     RegionTour je oprávněn k nabízení služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost RegionTour nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti Magistrát města Hradec Králové.
8.2.     Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s užitím Portálu Klientem, v souvislosti s Poptávkou, Rezervací a Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup na Portál realizován.
8.3.     Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.04.2020.
 
V Hradci Králové dne 01.04.2020
 
Region-tour.cz, s.r.o.
zastoupena Radomírem Němečkem, jednatelem

Vyhledávání

Kontakt

Region Adršpach Pondělí - pátek: 08:00 -17:30

Doporučujeme